Referenser

Kv Inspektoren 13

Generalentreprenad.
Beställare: Hedern fastigheter.

Arbetenas omfattning:

 • Nertagning av befintlig puts, omputsning av fasader och listverk med
  hydrauliskt kalkbruk.
 • Avfärgning med silikat.
 • Målning fönster och trädetaljer.
 • Nya plåtarbeten på fasader
 • Vattenblästring och ommålning av plåttak

Bodums kyrka

Totalentreprenad på löpande räkning i samverkan med beställare
Beställare: Strömsunds Pastorat

Arbetenas omfattning:

 • Omläggning av tornspira med ny kopparplåt.
 • Förgyllning av kors och spetsklot.
 • Bronsering av skyltar
 • Ommålning av fasader med linoljefärg
 • Renovering av fönster och dörrar med linoljefärg.
 • Byte av rötskadat konstruktionsvirke i gavelornament på

kyrkobyggnaden och i bärande takkonstruktion på gravkapellet

 • Tillverkning av nya gavelkors i kopparplåt som målats i linoljefärg
 • Putsrenovering in- och utvändigt på gravkapell
 • Omläggning av skiffertak på kapell
 • Nya terrängtrappor i betong på kyrkogård
 • Omläggning av entré i skiffer
 • Betongrenovering av entrékolonner
 • Leverans och montage av ställningar, väderskydd och bygghiss

Bengt Lindströms ”Y:et”

Generalentreprenad

Renovering av Bengt Lindströms monumentalkonstverk Y:et intill Midlanda flygplats
Beställare: Timrå kommun

Mallning av konstverkets färgsättning.
Bortblästring av befintlig färg och ytbetong.
Påförande av ny kolfiberarmering runt hela konstverket.
50ton ny ytbetong. Påförd med torrsprutningsmetoden.
Färgning av konstverket med en karbonatiseringsskyddande silikatfärg utan
organiska pigment, vilket gör att de skarpa kulörerna ej bleks av UVAstrålar
Ställningar, hissmontage och väderskydd

Resecentrum Sundsvall

Totalentreprenad på löpande räkning som underentreprenör.
Beställare: Rekab entreprenad AB.

Arbetenas omfattning:
 

 • Fasadrenovering av gamla stationsbyggnaden med kalkbruk och
  silikatfärg.
 • Puts av undertak i ny vänthall
 • Puts- och murverksrenovering invändigt befintliga byggnader.
 • Betongförstärkningsarbeten med kolfiber och epoxi invändigt i gamla
  stationsbyggnaden.
 • Granitfasader på ny vänthall
 • Uppmurning av ny källare under befintlig byggnad som lyftes upp i
  nytt läge.
 • Kompletteringsmurning av murstockar.
 • Ställningar och väderskydd

Storsjöstrand

Underentreprenad.
Beställare: Treeab bygg i Östersund AB

Arbetenas omfattning:
 

 • Isolering och putsning, med tjockputs Weber Serporoc och mineralull
 • Putsning av socklar

Geijerskolan, Stöde förskola, mfl

Underentreprenader i samverkan med beställare
Beställare: Rekab Entreprenad och Ellextre Entreprenad

Arbetenas omfattning:
 

 • Fasadmurning av 4st förskolor i Sundsvalls och Ånge kommun
 • Leverans och montage av ställningar, väderskydd och bygghiss

Linsellborren

Generalentreprenad avseende återskapande av industriminne i Ljusnan, vid
Linsell.
Beställare: Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Arbetena omfattade återskapande av 350 meter raserade kilstensmurar,
byggda 1916-1924. Murarna användes vid flottningen för att styra timret i
älven.
Eftersom forsarna ingår i ett naturreservat har maskiner och material fått
flygas in med helikopter.

Sockenstugan Torps församling

Generalentreprenad på löpande räkning i samverkan med beställare
Beställare: Torps församling

Arbetenas omfattning:
 

 • Om- och tillbyggnad samt handikappanpassning av församlingshem
  för att skapa möjligheter för minnesstunder, personliga samtal,
  bisättning och ändamålsenliga personalutrymmen
 • Ombyggnad av 450m2
 • Tillbyggnad 300m2 inklusive ny källare med UC för värme och
  ventilation.
 • Förstärkning av befintlig grund med TBS-teknik.
 • Kompletta markarbeten för grundläggning och anpassning av
  marknivåer mot intilliggande kyrkogårdsområde
 • Förstärkningsarbeten i parkeringsyta
 • Omläggning av bogårdsmur.
 • Nertagning av en tiotal större björkar på kyrkogård.
 • Nytt yttertak i lertegel på befintlig byggnad.
 • Montering av personhiss
 • Ny el, ventilation och VVS.
 • Ny altan ut mot Torpssjön

Stadsforsen

Totalentreprenad.
Stadsforsens kraftverk etapp 3, Bispgården.
Beställare: Vattenfall Indalsälven AB.

Fasadrenovering och fönsterbyten.
Byte av fönster och dörrar stationsbyggnad.
Omputsning av fasader kraftverksbyggnad
Karbonatiseringskydd och betongreparationer
Ställningar och väderskydd

Torpshammars kyrka

Generalentreprenad på löpande räkning.
Beställare: Torps Församling.

Arbetenas omfattning:
 

 • Invändig ombyggnad och restaurering.
 • Rengöring och ommålning av tak, väggar, inredningar m.m.
  Konserveringsarbeten av inventarier, altartavla, predikstol m.m.
 • Framtagning av trägolv som slipas och fernissas. Design av ny
  kormatta.
 • Installation av ny belysning.
 • Ny inredning i långhus