Om företaget

JÄMTFASAD AB

JÄMTFASAD är ett företag som arbetar med byggnaders och konstruktioners yttre klimatskal. Detta innefattar fasader, tak, betongkonstruktioner och fönster.

Specialinriktningen är arbeten med puts, tegel och natursten, samt restaureringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

I anslutning till dessa arbetsområden utför vi även traditionella byggnadsarbeten och lokalanpassningar i mindre omfattning.

Vi arbetar med traditionella material och metoder för att både estetiskt och tekniskt skapa en harmoni med den specifika byggnaden.

Vi monterar byggnadsställningar och väderskydd för allehanda uppdrag.

Vi erbjuder också säkra och effektiva kranbilstransporter.

Vår övergripande målsättning är att med hög kvalitet, i gott samarbete, med miljöriktiga produkter utföra mur- och putsentreprenader samt antikvariska ombyggnader på ett tekniskt riktigt sätt inom Mittnorden.

Vi strävar i vår verksamhet att arbeta efter FN förbundets globala mål förhållbar utveckling, Agenda 2030, och då framförallt med de mål som vi kan påverka mest.

JÄMTFASAD AB har sitt säte i Sundsvall.

TRYGGHET

Med stor erfarenhet kan vi erbjuda dig en garanti för att du får ett väl utfört arbete. Vid våra general- och totalentreprenader anlitar vi endast välrenommerade underentreprenörer. Vi lämnar givetvis full garanti på våra
arbeten.

Vi ger också Dig som kund en extra trygghet eftersom vi är medlemmar i SAF och Byggföretagen

För att bli medlem i Byggföretagen krävs att företaget följer de kriterier somhar fastställts av förbundets styrelse. Företaget ska sedan som medlem anta Byggföretagens etiska regler, som syftar till att organisationens medlemmar ska uppträda och handla på ett sådant sätt att byggbranschen utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. De etiska reglerna ska leda till ökad kostnadseffektivitet, ökat kvalitetstänkande, sund konkurrens, ett gott branschrykte och en ökad samhällsnytta.

Medlemskapet utgör på så sätt en garanti för att företaget är seriöst och kvalitetsmedvetet, har tillämpliga kollektivavtal och är en respekterad företrädare för byggbranschen. En konkurrensfördel så god som någon.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

KVALITETSPOLICY

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

Producera tekniskt bra och beständiga produkter. Värna om bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Att vara en god samarbetspartner och värna om långsiktiga relationer med anställda, kunder och leverantörer.

Vi ska i kvalitetsarbetet verka för hållbarhetsmålen enligt:

VÅR STRATEGI

Använda kända material och system från väletablerade leverantörer.
Utföra fortlöpande kontroll av arbetenas utförande.
Ha en väl fungerande dokumentation och kvalitetssäkring.
Uppföljning med hjälp av utarbetade kvalitetsdokument.
Ha en fortlöpande dialog med beställaren.

MILJÖPOLICY

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL.
Uppfylla våra kunders och vår omgivnings krav på miljöanpassning. Miljöanpassa verksamheten vid inköp, produktion och planering.

Vi ska i miljöarbetet verka för hållbarhetsmålen enligt:

11. Hållbara städer och samhällen

VÅR STRATEGI

Använda kända material och system från väletablerade leverantörer. Utföra fortlöpande kontroll av arbetenas utförande.
Ha en väl fungerande dokumentation och kvalitetssäkring. Uppföljning med hjälp av utarbetade kvalitetsdokument.

Fortlöpande utbilda oss i våra leverantörers olika system och lösningar Ha en fortlöpande dialog med beställaren

VÅR STRATEGI

Öka vår kunskap gällande miljöfrågor och de globala målen. Använda miljövänliga och återvinningsbara resurser i största möjliga mån. Köpa deponi och återvinningstjänster av seriösa aktörer

Verka för samåkning och samtransporter. Uppföljning och redovisning av vårt miljöarbete

ARBETSMILJÖPOLICY

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi skall värna om en god och jämställd arbetsmiljö
Våra anställda och samarbetspartners skall känna att man befinner sig på en säker arbetsplats med stor trivsel.

Vi ska i arbetsmiljöarbetet verka för hållbarhetsmålen enligt:

VÅR STRATEGI

Vi skall följa gällande lagar och förordningar. Vår personal skall fortlöpande utbildas i gällande regelverk och företagets policy.

Vi ska använda oss av högkvalitativa arbetskläder och säkerhetsutrustningar. Vi skall ha samråd med berörd personal vid inköp av maskiner och utrustning