Murning

MURNING

Inom området murning besitter JÄMTFASAD AB stor erfarenhet och kunskap. Vi tillhandahåller alltid ansvarig arbetsledare i Murning klass 1, vilket krävs för murverk över 6 meters höjd eller när murverket skall
armeras.

Fasadmurning sker främst inom nyproduktionen och här är det främst offentliga byggnader med stort slitage.
Inom det befintliga bostadsbeståndet används fasadmurningen i mindre omfattning som ny fasadbeklädnad ofta med kompletterande tilläggsisolering.

Konstruktionsmurning kan utföras i både tegel och lättbetong. Ofta muras massiva tegelväggar med exempelvis valvslagning i restaureringsprojekt, medan konstruktionsmurning i nyproduktion oftast utförs med lättbetong typ Leca-block, isolerade eller oisolerade. Många gånger kombinerat med någon typ av putssystem.

Bland de hus som byggdes under det så kallade ”Miljonprogrammet” och senare finns ett behov av renovering. Ett behov som uppstått av att teglet frusit sönder eller att karbonatiseringen i murbruket nått så långt att murverksarmeringen börjat rosta och att tegel och bruk lossnat och börjat falla ner. Det kan även vara problem med bristfällig förankring mot bakomliggande stomme.

Vi kan erbjuda helhetslösningar på totalentreprenad med 10-års funktionsgaranti för både fasad- och konstruktionsmurning, samt ta fram lösningar för renovering av murverk och metoder för kompletterande infästning och armering av befintliga murverk