HAMMERDAL KYRKA

Generalentreprenad.
Beställare: Strömsunds pastorat.

Kyrkans torn skall putsas om med hydrauliskt kalkbruk och avfärgas med kalkfärg.

Hammerdal nämns 1314 i en förteckning över nordsvenska pastorat. Rester av den första kyrkan döljer sig i nuvarande kyrkas murar och under dess golv. Första kända kyrkan i Hammerdal eldhärjades 1588. En ny kyrka i sten uppfördes 1590 sannolikt på samma plats som den gamla kyrkan. 1730 utvidgades kyrkan till 30 alnars längd och 10 alnars bredd och försågs med trävalv. 1753 byggdes ett nytt vapenhus. Under 1760-talet blev den för trång, och under åren 1778 – 1782 genomgick kyrkan en genomgripande ombyggnad och utbyggnad. 1816 – 1817 tillkom ett kyrktorn.

image1