KVALITETSPOLICY

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

Producera tekniskt bra och beständiga produkter.
Värna om bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

VÅR STRATEGI

Använda kända material och system från väletablerade leverantörer.
Utföra fortlöpande kontroll av arbetenas utförande.
Ha en väl fungerande dokumentation och kvalitetssäkring.
Uppföljning med hjälp av utarbetade kvalitetsdokument.
Ha en fortlöpande dialog med beställaren.

kvalitetbildspelet_0006_Layer 3