JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Utgångspunkten för JÄMTFASAD AB´s jämställdhets-plan är att ”främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter på företaget.” För att uppnå en större jämvikt vad gäller intresseriktningar och kunskap i verksamheten är det centralt att både kvinnors och mäns kompetens, begåvning och erfarenhet tas till vara. En jämn könsfördelning är därför en förutsättning för hög kvalitet och bredd för företagets arbete. Företagets jämställdhetsarbete är därmed både en kvalitets- och rättvisefråga.

Jämställdhetsarbetet omfattar alla anställda och strävar efter att tydliggöra inlärda, ofta omedvetna, strukturer baserade på könstillhörighet. Företagets olika åtgärder syftar till att synliggöra och förändra dessa.

MÅL

Öppenhet och tydlighet ska vara vägledande för beslutsfattande och ansvarsfördelning. En jämn könsfördelning ska eftersträvas beträffande arbetsledande befattningar och representation i arbetsgrupper på samtliga nivåer.
Ett genusperspektiv ska utgöra en aspekt av arbetet på alla nivåer.

Sexuella trakasserier ska förhindras genom förebyggande arbete och eventuella problem i dessa avseenden omedelbart åtgärdas.

1. Jämställdhet förutsätter att alla beslut som fattas på företaget, såsom ansvars- och arbetsfördelning skall genomsyras av öppenhet och transparens. Alla beslut som fattas inom företaget, även de till synes små, påverkar hur företaget formas, förändras och reproduceras. Öppenhet och tydlighet är en förutsättning för att ge legitimitet åt beslut och förändringar.

2. Företagets jämställdhetsarbete ska utgöra en integrerad och självklar del i vårt arbete. Företaget ska verka för en jämn könsfördelning vad gäller arbetsledande funktioner på olika nivåer.

3. Sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön utgör ett allvarligt hot mot anställdas integritet, prestation och framtidsutsikter. Företaget ska verka för att i görligaste mån förhindra att anställda vid företaget utsätts för någon kränkning eller olämpligt beteende i dessa avseenden. En ömsesidig respekt mellan olika parter på företaget ska eftersträvas. Eventuell förekomst av sexuella trakasserier ska åtgärdas omgående.